Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o naborze: Referent ds świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

6 lipca 2020

Ogłoszenie z dnia 06 lipca  2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

Referent ds. świadczeń rodzinnych

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

 1. Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony. Planowany termin zatrudnienia: 20 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu ekonomii, administracji, prawa;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. znajomość:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 111);

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz.473 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818);

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);

- aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

g) umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna).

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy zawodowej w administracji samorządowej, rządowej;
 2. umiejętność sporządzania pism urzędowych;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 5. umiejętność pracy pod presja czasu;
 6. umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;
 7. samodzielność w działaniu oraz wykonywanie własnej inicjatywy;
 8. zaangażowanie;
 9. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 10. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze: Referent ds świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

2 lipca 2020

Od dnia- 1 lipca - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie.
Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

Link do strony internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-dla-utrzymujacych-stawy-hodowlane-wnioski-od-srody.html

Link do Facebooka Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego:

https://www.facebook.com/ZachodniopomorskiARiMR/photos/a.2061769240782466/2402989489993771/?type=3&theater

 

Przejdź do - Informacja MGOPS w Tucznie

Informacja MGOPS w Tucznie

2 lipca 2020

UWAGA!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie przypomina, że  w przypadku  świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy trawa  do 31 maja 2021r.

 Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 kwietnia 2021r. – w przypadku wniosków składanych drogą papierową.

Prosimy w 2020r. nie składać nowych wniosków na świadczenie 500+ na dzieci, które mają ustalone prawo do tego świadczenia do 31 maja 2021r.

Ogłoszenie

30 czerwca 2020

Harmonogram wywozu odpadów komunlanych na II półrocze 2020

29 czerwca 2020

Termin od 01.07.2020 do 31.12.2020

Przejdź do - Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2020 r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2020 r.

26 czerwca 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od dnia 01 lipca 2020 r. na terenie Gminy Tuczno będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Będą one wynosiły:

 • 30,00 zł od osoby
 • 28,00 zł od osoby, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości jednorodzinnych kompostowania bioodpadów

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek segregacji będzie dotyczył wszystkich nieruchomości.

W przypadku braku segregacji, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona podwyższona stawka opłaty, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej (60,00 zł).

Stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne

Rada Miejska uchwaliła możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać ze zwolnienia, właściciel nieruchomości powinien zadeklarować posiadanie przydomowego kompostownika w  „deklaracji śmieciowej”.

Kto powinien złożyć nowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych w celu zmiany sposobu zbiórki na segregację.
 • Właściciele nieruchomości, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych.
 • Każdy właściciel, u którego zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, powrót członka rodziny z zagranicy itd.)
Czytaj więcej o: Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2020 r.

Sesja nr XIX Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 czerwca 2020

25 czerwca 2020