Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

6 maja 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

Komunikat w sprawie obsługi interesantów przez Urząd Miejski w Tucznie

30 kwietnia 2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 maja 2020 roku do odwołania katalog zadań, które Urząd Miejski będzie wykonywać w okresie epidemii COVID-19 obejmuje sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego (tel. 67 250 81 85):

 1. rejestracja noworodków,
 2. rejestracja zgonów,
 3. dopełnienie formalności przed ślubem cywilnym – nie wcześniej niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa można dokonywać telefonicznie),
 4. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (tylko w obecności nowożeńców i 2 świadków),
 5. wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego,
 6. wydawanie zaświadczeń do ślubu za granicą,
 7. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
 8. przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 9. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka;
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie obsługi interesantów przez Urząd Miejski w Tucznie

Komunikat Burmistrza Tuczna w sprawie handlu na targowisku

28 kwietnia 2020

Informuję, że od dnia 22 kwietnia br. targowisko będzie funkcjonowało w nowej organizacji, tak aby zapewnić wszystkim korzystającym optymalne warunki bezpieczeństwa w związku z epidemia SARS – Co V – 2.

INFORMACJA DLA SPRZEDAWCÓW:

Handel będzie możliwy tylko podstawowymi artykułami bytowymi tj.: artykułami spożywczymi i rolnymi – warzywami, owocami, kwiatami, rozsadami sadzonek, jajkami, miodem.

Sprzedawcy handlujący innymi towarami nie będą wpuszczani na teren targowiska.

 • Osoby handlujące muszą mieć rękawiczki, dezynfekować je po każdym kontakcie z pieniędzmi oraz mieć założoną maseczkę, szalik lub chustkę, która zakryje usta i nos.

INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH:

 • Zakupy na targowisku będzie można robić od godziny 7:00.
 • Osoby kupujące muszą mieć rękawiczki oraz założoną maseczkę, szalik lub chustkę, która zakryje usta i nos.
 • W kolejce do jednego stoiska mogą znajdować się najwyżej 3 osoby zachowujące dystans min. 2 metry.

GODZINY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA:

            Środa w godz. od 7:00 do 13:00

GODZINY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TARGOWISKU W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII:

 • Stosować właściwą higienę rąk.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.
 • Zachować bezpieczną odległość klient – klient, klient – sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 2 m).
Czytaj więcej o: Komunikat Burmistrza Tuczna w sprawie handlu na targowisku

Nabór wniosków na niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy złotych

27 kwietnia 2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu informuje, że od dnia 02.04.2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000 zł.

Zasady dotyczące ubiegania się o ww. wsparcie oraz druk wniosku i umowy  dostępne są na stronie internetowej tut. PUP https://walcz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Więcej szczegółów na stronie PUP Wałcz

Czytaj więcej o: Nabór wniosków na niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy złotych

Informacja

24 kwietnia 2020

Od dnia 24.04.2020r strażacy OSP Tuczno dostarczą płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki seniorom (65+) z miejscowości Tuczno, którzy nie odebrali jeszcze ww. artykułów z MGOPS w Tucznie.

Czytaj więcej o: Informacja

Ogłoszenia o przetargach

21 kwietnia 2020

Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”

17 kwietnia 2020
Rodzaj wsparcia Dla kogo W wysokości Kto wypłaca i w jakim terminie Uwagi

Zwolenie ze składek ZUS

 

Podstawa prawna

Art. 31 zo

 -Mikroprzedsiębiorstwo założone przed 01.02.2020 zgłaszające na dzień 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób - Samozatrudniony, prowadzący działalność przed 01.02.20202, który nie przekroczył w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek przychodu (obrotu) w wysokości 15.681,00 zł  100% składek ZUS wynikających z złożonych deklaracji DRA za m-ce 03-05.2020 ZUS, na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) złożony do dnia 30.06.2020 roku w wysokości wynikającej z złożonych deklaracji ZUS za m-ce 03-05.2020 - Zwolnienie ze wszystkich składek ZUS z zachowaniem prawa do świadczeń za okres 03.2020 – 05.2020 - Można łączyć z dofinansowaniem do stanowisk pracy i ze świadczeniem postojowym (pkt. 2) 

Świadczenie postojowe

 

Podstawa prawna

 Art. 15zq

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana przed 01.02.2020 roku, niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, spełniająca limit przychodu (obrotu) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w wysokości 15.681,00 zł . (wyjątek karta podatkowa bez VAT) jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności – spadek obrotów min 15%  - 2.080,00 zł - 1.300,00 zł dla karty podatkowej bez VAT ZUS, jednorazowo na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) w terminie 3 m-cy od końca m-ca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii  - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS – świadczenie w celu ochrony miejsc pracy - WUP

 

Podstawa prawna

Art. 15g ust. 6 i 7

Art. 15g ust. 8

 - PRZESTÓJ EKONOMICZNY * Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019  50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem etatu + składki na ubzp. Społecznie finansowane przez pracodawcę. Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników  - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania świadczeń - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)
- OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY** Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019 Do wysokości połowy wynagrodzenia (obniżonego), ale nie więcej niż 40% przeciętnego GUS (2.079,43 zł). Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 m-cy - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS w przypadku spadku obrotów - PUP

 

Podstawa prawna

Art. 15 zzb

Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów

Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Mikropożyczka

 

Podstawa prawna

Art. 15 zzd

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed dniem 01.03.2020  5.000,00 zł Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na maksymalny okres 12 mcy z możliwością karencji w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki - Możliwe umorzenie pożyczki – jeśli przedsiębiorca przez okres 3 m-cy po jej udzieleniu nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia na dzień 29.02.2020. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

* Przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy; ** Obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;
*** Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Czytaj więcej o: Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”