Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W TUCZNIE

Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Urzędem Miejskim w Tucznie), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Wasze dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Tucznie jest Burmistrz Tuczna. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Dlaczego i jak przetwarzamy państwa dane osobowe ?

Przetwarzanie Waszych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Gminy Tuczno (art. 6 ust.1 lit.c RODO).  Do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a są nimi, między innymi:

 • nazwisko, imię, imiona,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
 • numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty, paszport lub nr karty pobytu,
 • numer działki w ewidencji gruntów,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP,
 • Numer REGON.

Jako Gmina możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak Wasz wizerunek:

 • zdjęcia z wydarzeń umieszczane na stronie internetowej Urzędu- www.tuczno.pl. Ponadto, dane gromadzone w monitoringu wizyjnym w siedzibie Urzędu Miejskiego przy  ul. Wolności 6.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Waszych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie jest Burmistrz Tuczna z siedzibą w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno (dane są przetwarzane w siedzibie głównej Urzędu)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tucznie – inspektor@tuczno.pl tel. 067 259 30 35, 067 250 81 83.
 3. Wasze dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Tucznie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz na podstawie Art. 9 ust.2  lit. g RODO
 4. Odbiorcami Waszych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Wasze dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa,
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (m.in.: Ustawa o samorządzie gminnym,  Ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o funduszu sołeckim, Ustawa prawo budowlane, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dowodach osobistych, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa o odpadach) jest obligatoryjne.
 9. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie:
 • „Formularz kontaktowy” (podanie imienia, nazwiska, numer IP, adresu e-mail, nr telefonu,) na stronie internetowej www.tuczno.pl (art. 6 ust. 1, lit. a) RODO),
 • „System powiadamiania SMS” (podanie nr telefonu) (art. 6 ust. 1, lit.a) RODO),

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych,  o których mowa  w  pkt 9).

Komu przekażemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Pliki do pobrania