Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Gmina Tuczno
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacją niniejszej Ustawy Sejm nałożył na gminy obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi .

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiana systemu gospodarki odpadami ma na celu:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • rozwój „segregacji u źródła”;
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
 • zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie;
 • całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych;
 • prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi;
 • zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Przez pojęcie odpady komunalne, stosownie do definicji zawartej w ustawie o odpadach, rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę Tuczno zostali objęci mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych,  natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych: placówek handlowych, placówek usługowych, zakładów produkcyjnych, placówek oświatowych, lokali gastronomicznych, placówek służby zdrowia, lokali użyteczności publicznej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wytwarzające odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej prowadzony jest przez Urząd Miejski w Tucznie i dostępny zarówno w jego siedzibie jak i na stronie internetowej.  W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkałej w części budynku jest prowadzona działalność gospodarcza właściciel nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych objęty jest nowym systemem, który nadzoruje gmina z kolei na odpady  pochodzące z działalności gospodarczej należy posiadać osobną umowę (na tzw. „starych zasadach”) i  gromadzić je w oddzielnym pojemniku (nie można ich mieszać z odpadami komunalnymi!).

Ustawa podaje również, iż w przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Co powinien wiedzieć właściciel nieruchomości?

Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Ustawa u utrzymaniu czystości i porządku nakłada na właścicielach nieruchomości obowiązek m.in:

 • zbierania oraz pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie
 • złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. (firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów pomimo zdeklarowanej selektywnej i potraktować je, jako zmieszane odpady komunalne. Wówczas gmina naliczy wyższe stawki za odbiór odpadów.)

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Tuczno jest firma ATf Polska sp. z o.o. ul. Słoneczna 2B 78-320 Połczyn Zdrój.

Deklaracja

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przygotowanej przez gminę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością)zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia jej w wersji papierowej burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona albo występują uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych, burmistrz w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących dany lokal i obowiązującą stawkę za wywóz odpadów komunalnych.

Złożona deklaracja będzie podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co oznacza, że jeśli składający deklarację nie wywiąże się z obowiązku dokonywania płatności, powstanie zaległość według danych ze złożonej deklaracji.

Obowiązek aktualizacji deklaracji

Jeśli zmieni się liczba mieszkańców, musisz poinformować o tym fakcie Gminę składając nową deklarację z uaktualnionymi danymi i nową stawką za odbiór odpadów.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Nowy system, który zakłada, iż gmina przejmują obowiązek odbioru stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a właściciele nieruchomości uiszczają na rzecz gminy opłatę, która egzekwowana jest tak samo jak podatek. Zgodnie z nowymi przepisami Rada Miejska w Tucznie podejmuje uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczane będą na sfinansowanie: odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, kosztów obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz gminnych kosztów administracyjnych związanych z obsługą nowego systemu, kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbiórki odpadów.

Nieruchomości zostaną wyposażone w zestaw worków / pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady zbierane w sposób niesegregowany należy gromadzić w pojemnikach / kontenerach stanowiących własność mieszkańców.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, samodzielnie naliczona przez składającego deklaracje stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (a nie osób zameldowanych!) oraz ustalonej stawki opłaty t.j.:

od 1 stycznia 2024 r.:

 • za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 40,00 zł od osoby za miesiąc, 
 • za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 78,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia, jest zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości posiadania kompostownika przydomowego oraz kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, bloków NIE PODLEGAJĄ uldze za posiadany kompostownik.

Wszelkie opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego.

Numer konta jest przydzielony na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak często i gdzie należy wpłacać opłatę?

Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać bez wezwania, w łącznej wysokości  za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do ostatniego dnia kwartału, tj. :

 • 1 kwartał – do 31 marca danego roku,
 • 2 kwartał – do 30 czerwca danego roku,
 • 3 kwartał – do 30 września danego roku,
 • 4 kwartał – do 31 grudnia danego roku.

HARMONOGRAM

Odpady należy bezwzględnie wystawiać najpóźniej do godz. 6:00 w dniu zgodnym z harmonogramem odbioru – wystawione po godz. 6:00 mogą nie zostać odebrane.

W terminach odbioru należy udostępnić przedsiębiorcy odbiór odpadów, odpady należy wystawić przed wjazd/wejście na posesję. 
Odpady należy wystawić do drogi publicznej – firma nie ma obowiązku wjeżdżania w drogi prywatne, drogi wewnętrzne stanowiące własność właścicieli nieruchomości.

System nie obejmuje odbioru odpadów z budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady te należy przekazać do firmy posiadającej zezwolenie na odbiór danego rodzaju odpadu. Obowiązek ten należy do wykonawcy robót budowlanych.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpośrednio sprzed posesji  2 razy w roku ( jesień, wiosna).

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju).

Bioodpady

Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości mogą:

 • oddawać firmie odbierającej odpady (worki brązowe)
 • kompostować w przydomowych kompostownikach

Zużyte baterie można oddawać do punktu zbiórki zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Tucznie ul. Wolnosci 6.
Przeterminowane leki można oddawać w aptece Jas Farm przy ul. Wolności 20 w Tucznie.

Zasady segregacji

Od 1 lipca 2020 r. każdy ma obowiązek segregacji odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Po odpady segregowane może przyjechać śmieciarka lub samochód skrzyniowy i zabrać razem „szkło” oraz „papier i tworzywa sztuczne” -  nie przeszkodzi to w procesie zagospodarowania tych odpadów.

Opakowania bezwzględnie powinny być pozbawione zawartości. Dokładne mycie opakowań, usuwanie etykiet, resztek zamknięć  nie jest konieczne. Jeśli możesz, usuń nakrętkę, zgnieć butelki plastikowe, puszki aluminiowe, kartony wielomateriałowe – zaoszczędzisz miejsce.

Nie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je, jako zmieszane odpady komunalne. Wówczas gmina naliczy wyższe stawki za odbiór odpadów.

Segregacja na terenie nieruchomości

Jeśli segregujesz odpady, na terenie swojej nieruchomości zbierasz osobno:

 • tworzywa (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe),
 • papier i tekturę
 • odpady zielone
 • opakowania szklane
 • odpady zmieszane

Worki do segregacji dostarcza firma odbierająca odpady komunalne. W przypadku braku lub niewystraczającej ilości worków lub ich braku mieszkańcy mogą je pobrać w Urzędzie Miejskim w Tucznie.

Pozostałe odpady

Opakowania po lekach, przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe musisz dostarczyć do aptek na terenie miasta.

Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanych pojemników w sklepach, w których kupujemy nowe baterie.

Odpady wielkogabarytowe – zbiórka prowadzona jest dwa razy w roku (jesień, wiosna) w formie gratowozu

 • meble, dywany, szkło okienne, zbrojone i samochodowe,
 • opony z samochodów osobowych, opony rowerowe, opony od wózków, opony z małych traktorów ogrodowych wytworzone w gospodarstwie domowym
 • okna, tapety, elementy łazienkowe, opony.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: – zbiórka prowadzona jest dwa razy w roku (jesień, wiosna) w formie gratowozu

 • radia, telewizory, piloty,
 • obudowy telewizorów,
 • komputery, telefony, drukarki, skanery itp.
 • urządzenia AGD (pralki, lodówki, sokowirówki itp.)

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju).