Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

Polityka prywatności

Polityka prywatności - Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Urzędem Miejskim w Tucznie), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Wasze dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Tucznie jest Burmistrz Tuczna. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Dlaczego i jak przetwarzamy państwa dane osobowe ?

Przetwarzanie Waszych danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego Gminy Tuczno (art. 6 ust.1 lit.c RODO).  Do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a są nimi, między innymi:

 Jako Gmina możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak Wasz wizerunek:

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Waszych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie jest Burmistrz Tuczna z siedzibą w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno (dane są przetwarzane w siedzibie głównej Urzędu)
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tucznie– inspektor@tuczno.pl tel. 067 250 30 35
  3. Wasze dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Tucznie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz na podstawie Art. 9 ust.2  lit. g RODO
  4. Odbiorcami Waszych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Wasze dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6. Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
  7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa,
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (m.in.: Ustawa o samorządzie gminnym,  Ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o funduszu sołeckim, Ustawa prawo budowlane, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dowodach osobistych, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa o odpadach) jest obligatoryjne.
  9. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie:

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych,  o których mowa  w  pkt 9).

Komu przekażemy Wasze dane?

Wasze dane osobowe przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.