Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

Panorama Tuczna

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Zamek

Dom Architekta SARP Zamek Tuczno

Panorama Tuczna

 • Kontakt

  Urząd Miejski w Tucznie
  ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
  tel. 67 259 30 35
  ePUAP: /GminaTuczno/SkrytkaESP

 • Napisz do nas

Gmina Tuczno dla maluchów !

Tytuł projektu: Gmina Tuczno dla maluchów!

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPZP.06.00.00 Rynek Pracy

Numer i nazwa Działania: RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Nr Umowy: RPZP.06.06.00-32-K027/18-00

Opis Projektu:

Projekt będzie realizowany w terminie 01.01.2019-31.08.2020r. Cel projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie aktywności zawodowej 19 os. z Gminy Tuczno.

Grupą docelową będą osoby pozostające bez zatrudnia i sprawujące opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym; pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Os zamieszkałe/pracujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. Zach - Gmina Tuczno. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną również dzieci, rodziców wpisujących się w grupę doc., które ukończyły 20 tydzień życia do 3 lat.

Działania te przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów.

Obszar realizacji projektu dotyczy województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Autor: -

Artykuły

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w "TOLA" Publicznym Żłobku w Tucznie

   

  BURMISTRZ TUCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA PRACY W „TOLA” PUBLICZNYM ŻŁOBKU W TUCZNIE WOLNOŚCI 3  78-640 TUCZNO

  I. Opiekunka

  Ilość stanowisk: 3 Wymiar etatu: 1

  Ilość stanowisk: 1 Wymiar etatu: 3/4

  Miejsce wykonywania pracy: Tuczno, ul. Wolności 3, 78-640 Tuczno

  Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 2 stycznia 2019 r.

  1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie kwalifikacji pielęgniarki lub położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
  • ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza, lub
  • odbycie nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia:
  1. a) wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbycie 80-godzinnego szkolenia w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności, lub
  2. b) średniego lub średniego branżowego oraz posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, lub
  3. c) średniego lub średniego branżowego oraz przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbycie 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.),
  • obywatelstwo polskie,
  • brak skazania za przestępstwo umyślne,
  • dobry stan zdrowia,
  • nieposzlakowana opinia.
  1. Wymagania dodatkowe:

  - predyspozycje osobowościowe: bardzo dobry kontakt z dziećmi, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
  • wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,
  • tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
  • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w żłobku,
  • współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
  • realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w żłobku.
  1. Wymagane dokumenty:
  • Podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  • kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.                                 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.);  

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

  II. Woźna oddziałowa

  Ilość stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1/4

  III. Konserwator

  Ilość stanowisk: 1 Wymiar etatu: ¼

  IV. Kucharka

  Ilość stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1/4

  V. Pomoc kuchenna

  Ilość stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1/4

  1. Wymagania niezbędne

  1) Obywatelstwo polskie

  2) Nieposzlakowana opinia

  3) Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku

  1. Wymagania dodatkowe

  1) pracowitość

  2) punktualność

  3) uczciwość

  4) komunikatywność

  5) rzetelność

  1. Zakres wykonywanych zadań

  II Woźna oddziałowa

  1) współpraca z opiekunkami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

  2) codzienne utrzymywanie czystości

  3) wykonywanie innych prac wynikających z organizacji pracy placówki

  III Konserwator

  1) utrzymywanie porządku i czystości terenu przynależnego do Żłobka

  2) koszenie trawy, pielęgnacja kwietników, krzewów i drzew

  3) odśnieżanie i posypywanie chodnika przed wejściem do Żłobka oraz drogi dojazdowej dla zaopatrzenia i pracowników Żłobka

  4) wykonywanie drobnych remontów bieżących

  5) czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien i drzwi

  6) współpraca z innymi pracownikami Żłobka

  7) przestrzeganie zasad BHP i ppoż

  8) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie

  9) wykonywanie innych poleceń dyrektora Żłobka

  IV. Kucharka

  V. Pomoc kuchenna

  1) Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż i wymogów sanitarnych

  2) Przyrządzanie zdrowych posiłków według ustalonego jadłospisu, zgodnie z normami i wymogami racji pokarmowych dla dzieci w wieku do 3 lat.

   3) Współpraca ze specjalistą do spraw zaopatrzenia w zakresie sporządzania dekadowych jadłospisów.

  4) Oszczędne i racjonalne wykorzystanie pobranych z magazynów surowców żywnościowych do sporządzenia posiłków zgodnie z jadłospisem. 5. Prawidłowe porcjowanie i wydawanie posiłków w wyznaczonych godzinach.

   6) Mycie i konserwacja urządzeń kuchennych.

  7) Wykonywanie czynności związanych z systemem HACCP

  1. Wymagane dokumenty

  1) podanie

  2) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

  3) oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej Zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko.

  Oferty należy przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miejski w Tucznie, ul. Wolności 6, 89-640 Tuczno

  bądź złożyć w Urzędzie Miejskim w Tucznie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko:  opiekunka” w terminie do dnia 21.12.2018r. (decyduje data faktycznego wpływu).

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Tucznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, o którym w art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

   

     Burmistrz Tuczna

       Krzysztof Hara

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w "TOLA" Publicznym Żłobku w Tucznie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:0000-00-00 00:00:00przez: -
Opublikowano:0000-00-00 00:00:00przez: -
Podmiot udostępniający: -
Odwiedziny:4185

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo