Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

13 grudnia 2019
Przejdź do - Komunikat dotyczący obowiązku wpisu przedsiębiorców do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO)

Komunikat dotyczący obowiązku wpisu przedsiębiorców do rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO)

9 grudnia 2019

Na podstawie komunikatu ogłoszonego na stronie BDO informujemy, że nie wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do rejestru BDO.

Poniżej informacja, z którą należy się zapoznać:

Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają:

  1.  osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
  3. władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
  4. prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych;
  5. transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u;
  6. rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha;
  7. przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Ponadto obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż  w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono. Warto więc pomyśleć  o zawarciu odpowiedniej umowy.

Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność biurową, wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej). A więc to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie zobowiązana do wpisu do Rejestru-BDO.
Dlatego warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w Rejestrze-BDO (jeśli oczywiście nie wytwarza jeszcze innych rodzajów odpadów innych niż komunalne).

Warto zaglądać również na stronę: https://bdo.mos.gov.pl/#ID_REJESTR_BDO, gdzie na bieżąco podawane są informacje w powyższym zakresie.

Monika Włodarczyk

Informacja

6 grudnia 2019

W dniu 12.12.2019 (czwartek) od godz.14.30 do 18.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie (sala ślubów) dorośli członkowie rodzin alkoholików i osoby doświadczające przemocy będą mogły skorzystać ze wsparcia i porady udzielonej przez socjoterapeutę  w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych.

Konsultacje indywidualne są bezpłatne dla mieszkańców gminy Tuczno.

Małgorzata Czarnota

Informacje o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - nabór

6 grudnia 2019

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Tuczno planuje przystąpić do programu.

Zachęcamy rolników z terenu miasta i gminy Tuczno do złożenia wstępnej informacji o odpadach. Informacje należy składać do dnia 16  grudnia 2019 r. Sposób i miejsce składania informacji: osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno -  pokój nr 8  lub elektronicznie na adres urzad@tuczno.pl

Kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucznie,  pokój nr.  8  lub telefonicznie pod numerem tel.  67 250 81 82  oraz 67 250 81 81.

Monika Włodarczyk

Z rodziną po choinkę

3 grudnia 2019

Maciej Kubisz

Zaproszenie na wieczór kolęd

27 listopada 2019

Maciej Kubisz

28 Finał WOŚP

27 listopada 2019

Maciej Kubisz