Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od dnia 01 lipca 2020 r. na terenie Gminy Tuczno będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Będą one wynosiły:

 • 30,00 zł od osoby
 • 28,00 zł od osoby, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości jednorodzinnych kompostowania bioodpadów

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek segregacji będzie dotyczył wszystkich nieruchomości.

W przypadku braku segregacji, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona podwyższona stawka opłaty, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej (60,00 zł).

Stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne

Rada Miejska uchwaliła możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać ze zwolnienia, właściciel nieruchomości powinien zadeklarować posiadanie przydomowego kompostownika w  „deklaracji śmieciowej”.

Kto powinien złożyć nowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 • Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych w celu zmiany sposobu zbiórki na segregację.
 • Właściciele nieruchomości, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych.
 • Każdy właściciel, u którego zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, powrót członka rodziny z zagranicy itd.)

Jak możemy obniżyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Dotychczas gmina ponosiła ryczałtową opłatę za śmieci, która bez względu na ilość odebranych przez firmę odpadów była co miesiąc taka sama. Od 1 lipca 2020 r., zgodnie z ustawą, przechodzimy na system tonażowy (tzn. będziemy płacić za każdą tonę odpadów).

Przy dobrej segregacji i ograniczeniu ilości odpadów pochodzących z gospodarstw domowych może to spowodować, że cena za śmieci spadnie. Gmina nie może „zarabiać” na śmieciach w związku z czym, jeżeli ilość wytworzonych przez mieszkańców śmieci spadnie, spadną również koszty utrzymania systemu co da możliwość obniżenia opłaty za odpady.

Jak zmniejszyć koszty opłat za śmieci?

 • Dokładniejsza segregacja
 • Zakładanie kompostowników przydomowych
 • Unikanie niepotrzebnych opakowań
 • Unikanie artykułów jednorazowych
 • Ponowne wykorzystywanie produktów (przekazywanie ubrań, naprawa zużytych sprzętów itp.)
 • Oszczędzanie papieru
 • Nie marnuj żywności (kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz)
 • Używaj szklanych słoików i butelek ponownie

Dlaczego w Polsce wzrosły stawki za odbiór odpadów?

 • Rządowe zmiany w ustawie

Zmiana zasad selektywnej zbiórki znacznie podniosła koszty, które miasto płaci za odbiór odpadów. W 2016 roku system gospodarki odpadami kosztował nas 350 mln zł. W 2020 r. będzie kosztował ok. 925 mln zł.

 • Rosnące ceny energii i paliwa

Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2019 koszty:
paliwa o 40% , cen energii elektrycznej o aż 67%, płacy minimalnej o 25%

 • Rządowa taryfa ulgowa dla firm

Decyzją Ministerstwa Środowiska maksymalna stawka dla firm za odbiór odpadów będzie na bardzo niskim poziomie. Oznacza to, że Warszawa nie może podnieść cen prywatnym firmom (np. galeriom handlowym, biurowcom). Nawet przy zastosowaniu najwyższych, dozwolonych prawem opłat dla przedsiębiorstw, np. sklepów, restauracji, pokryją tylko niewielką część całkowitych kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi – zaledwie 14%. Wcześniej było to 30%. Tymczasem liczba pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych (czyli właśnie dla przedsiębiorców) zwiększy się o 90%.

 • Brak rządowych przepisów, które nałożą na producentów odpowiedzialność za wprowadzanie na rynek opakowań z tworzyw sztucznych

W Polsce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny.

 • Miasta muszą dopłacać do odbioru segregowanych odpadów

Gminy, nie zarabiają na oddawanym papierze, plastiku czy szkle. Koszt ich pozyskania, segregowania i doczyszczania jest kilkukrotnie wyższy niż ceny, jakie uzyskuje się obecnie na rynku za te surowce. A większość surowców nie jest już dzisiaj skupowana tylko trzeba płacić za ich przekazanie do ponownego przetworzenia. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że surowców nikt nie kupuje, bo nie ma na nie popytu. Część firm zajmujących się odzyskiem (ok. 30%) przestała prowadzić swoją działalność po 1.01.2020r. z uwagi na zmianę przepisów i postawione przez rząd wymogi.

 • Napływ odpadów z zagranicy do Polski

Rząd pozwolił, żeby ilość sprowadzonych do Polski odpadów potroiła się. To powoduje, że producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy, niż te produkowane w kraju.

 • Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej

W 2017 r. rząd drastycznie podniósł tzw. „opłatę środowiskową” za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Opłata ta nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tylko przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego. Wzrost opłat środowiskowych znacząco wpływa na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są zmuszone podnosić ceny.

 • Kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem odpadów

Rząd narzucił firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi. Przykładowo, firmy muszą od 2019 r. instalować w swoich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Nowelizacja przepisów wyrzuciła do kosza wszystkie wydane dotychczas zezwolenia, a za nowe firmy muszą nie tylko uiścić stosowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję bankową. Te dodatkowe wymogi również mają wpływ na wzrost cen.

 • Rosnące koszty pracy

Na wzrost cen wpływa także konieczność stworzenia dodatkowych etatów (na stanowiska kierowcy śmieciarki, ładowacza czy sortowacza odpadów).

 • System gospodarki odpadami musi się bilansować

Przepisy wymagają od gmin zbilansowania systemu, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy. Samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu gospodarki odpadami.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zasady kompostowania

  Zasady kompostowania