Komunikat w sprawie obsługi interesantów przez Urząd Miejski w Tucznie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 maja 2020 roku do odwołania katalog zadań, które Urząd Miejski będzie wykonywać w okresie epidemii COVID-19 obejmuje sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego (tel. 67 250 81 85):

 1. rejestracja noworodków,
 2. rejestracja zgonów,
 3. dopełnienie formalności przed ślubem cywilnym – nie wcześniej niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa można dokonywać telefonicznie),
 4. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (tylko w obecności nowożeńców i 2 świadków),
 5. wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego,
 6. wydawanie zaświadczeń do ślubu za granicą,
 7. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
 8. przyjmowanie oświadczeń małżonków rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 9. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych (tel. 67 250 81 85);

3) budownictwa, inwestycji i gospodarki przestrzennej, w tym dotyczące (tel. 67 250 81 87):

 1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 3. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

4) ochrony środowiska, w tym dotyczące (tel. 67 250 81 73):

 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

5) działalności gospodarczej, w tym dotyczące (tel. 67 250 81 83):

 1. wpisu do CEIDG
 2. zmiany we wpisie
 3. zawieszenia, wznowienia, wykreślenia działalności gospodarczej


Większość z powyższych działań Urząd Miejski w Tucznie wykonywał również do tej pory. Wprowadzenie powyższego katalogu zadań nie oznacza jednak, że sprawy dotyczące wskazanych zagadnień będą mogły być załatwiane bez żadnych przeszkód. Trzeba bowiem pamiętać, że nadal obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w art. 15zzs w sposób istotny ograniczyła możliwość prowadzenia przez Urząd spraw administracyjnych. Spowodowane jest to m.in. ustawowym zawieszeniem biegu terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Sytuacja taka, zwłaszcza w przypadku wielości stron postępowania administracyjnego, niekiedy uniemożliwia nadanie sprawie biegu w sposób pozwalający na szybkie i oczekiwane przez stronę załatwienie sprawy (taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy). Urząd będzie dokładał jednak wszelkich starań, aby sprawy Interesantów były załatwiane możliwie bez zbędnej zwłoki.

Przy wejściu do budynku będzie znajdowała się skrzynka do korespondencji - do której będzie można składać  dokumenty/pisma/wnioski. Pracownicy merytoryczni będą proszeni do obsłużenia Państwa w miejscu składania dokumentów.

Apeluję o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej urzad@tuczno.pl lub telefonicznie pod nr 67 259 30 35.

Numery do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego dostępne są na stronie: bip.tuczno.pl

Do odwołania zawiesza się osobiste przyjęcia w sprawach skarg i wniosków. Wciąż dozwolone pozostają jednak pozostałe formy, tj. pisemnie poprzez pozostawienie w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku, poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Jednocześnie informujemy, iż Kasa Urzędu nadal będzie nieczynna do odwołania.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na poniżej wskazane rachunki bankowe, znajdujące się na stronie bip.tuczno.pl.