Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2020
Rodzaj wsparcia Dla kogo W wysokości Kto wypłaca i w jakim terminie Uwagi

Zwolenie ze składek ZUS

 

Podstawa prawna

Art. 31 zo

 -Mikroprzedsiębiorstwo założone przed 01.02.2020 zgłaszające na dzień 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób - Samozatrudniony, prowadzący działalność przed 01.02.20202, który nie przekroczył w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek przychodu (obrotu) w wysokości 15.681,00 zł  100% składek ZUS wynikających z złożonych deklaracji DRA za m-ce 03-05.2020 ZUS, na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) złożony do dnia 30.06.2020 roku w wysokości wynikającej z złożonych deklaracji ZUS za m-ce 03-05.2020 - Zwolnienie ze wszystkich składek ZUS z zachowaniem prawa do świadczeń za okres 03.2020 – 05.2020 - Można łączyć z dofinansowaniem do stanowisk pracy i ze świadczeniem postojowym (pkt. 2) 

Świadczenie postojowe

 

Podstawa prawna

 Art. 15zq

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana przed 01.02.2020 roku, niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, spełniająca limit przychodu (obrotu) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w wysokości 15.681,00 zł . (wyjątek karta podatkowa bez VAT) jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności – spadek obrotów min 15%  - 2.080,00 zł - 1.300,00 zł dla karty podatkowej bez VAT ZUS, jednorazowo na wniosek Płatnika składek (papierowo lub elektronicznie) w terminie 3 m-cy od końca m-ca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii  - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS – świadczenie w celu ochrony miejsc pracy - WUP

 

Podstawa prawna

Art. 15g ust. 6 i 7

Art. 15g ust. 8

 - PRZESTÓJ EKONOMICZNY * Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019  50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem etatu + składki na ubzp. Społecznie finansowane przez pracodawcę. Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników  - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach pobierania świadczeń - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)
- OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY** Dla wszystkich przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych *** nie spełniających przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie posiadających zaległości w US i ZUS na dzień 30.09.2019 Do wysokości połowy wynagrodzenia (obniżonego), ale nie więcej niż 40% przeciętnego GUS (2.079,43 zł). Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zlecenia, pracy nakładczej itp… Marszałek województwa na wniosek złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z FGŚP. Płatne przelewem miesięcznie, z dołu, po podpisaniu umowy z wykazem pracowników - Przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 m-cy - Można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS w przypadku spadku obrotów - PUP

 

Podstawa prawna

Art. 15 zzb

Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów

Mikro, mały i średni przedsiębiorca  - 50% wynagrodzenia wraz z należnymi składkami, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS przy spadku obrotów o 30% - 70% j.w. przy spadku obrotów o 50% -90% j.w. przy spadku obrotów o 80% Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na okres max 3 m-cy - Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu – przez okres równy temu okresowi. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

 Mikropożyczka

 

Podstawa prawna

Art. 15 zzd

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed dniem 01.03.2020  5.000,00 zł Starosta – na wniosek złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, po ogłoszeniu naboru i podpisaniu umowy  - Na maksymalny okres 12 mcy z możliwością karencji w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 m-ce od dnia udzielenia pożyczki - Możliwe umorzenie pożyczki – jeśli przedsiębiorca przez okres 3 m-cy po jej udzieleniu nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia na dzień 29.02.2020. - Można łączyć z zwolnieniem ze składek ZUS (pkt. 1)

* Przestój ekonomiczny – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy; ** Obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy;
*** Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.