Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 28.03.2018r.

 Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu  pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

 Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt

- Zapytanie ofertowe
- Opis przedmiotu zamówienia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wzór umowy
- Formularz wyceny oferty
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Oświadczenie o braku powiązań z Wykonawcami

- Informacja o wybranym wykonawcy

Wojciech Narel